Contact:-9447974300

പാഠം 1 കോണുകൾ

1 ) രണ്ടു നേർ രേഖകൾ ഒരു പൊതു ബിന്ദുവിൽ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ….  a ) രശ്മി b ) രേഖ c ) കോൺ d) രേഖാഖണ്ഡം  2 ) 90°യിലുള്ള കോൺ…  a ) മട്ട കോൺ  b ) നേർ രേഖാ കോൺ c ) പൂജ്യം ഡിഗ്രി കോൺ d ) ബൃഹത് കോൺ  3 )  ഒരു സൈക്കിളിൻറെ ചക്രത്തിന് 36 കമ്പ...
Read More →

Unit 1 Angles

1. The figure formed by two lines with the same initial point is known as……..?A) a ray B) a lineC) an angle D)a line segment 2. An angle of measure 90° is called….?A) a right angle B)a straight angleC) a zero angle. D) an obtuse angle 3. If a bicycle wheel has...
Read More →