Contact:-9447974300

Unit-2 സമാന്തരവരകൾ

1. ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൂട്ടി മുട്ടാത്ത വരകൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്? ഉ: സമാന്തരവരകൾ 2. ഒരു രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ തുക എത്ര? ഉ: 180 ഡിഗ്രി 3. ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ തുക എത്ര? ഉ: 360 ഡിഗ്രി 4. രണ്ടു സമാന്തരവരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിച്...
Read More →

Unit II Parallel Lines

Lines which are at the same distance everywhere, and do not meet anywhere are called Parallel Lines. Sum of the angles in a linear pair is 180º. If one angle in a linear pair is 50º, then the other angle is 130º. (180º-50º=130º) The name of the software that helps in mathematical...
Read More →