Contact:-9447974300

Unit 4 Spend Carefully

1) Reward generating ventures or assets can be termed as …………… Ans : source of income. 2) Define  employment . Ans : Employment is an economic activity that generates income. 3) The source of income of each family are ………… Ans...
Read More →

അധ്യായം 3 നമ്മുടെ കുടുംബം

1) കുടുംബമെന്നാൽ എന്ത് ? Ans :  അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം. 2) ……………. ആണ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം Ans : കുടുംബം 3)സമൂഹം രൂപംകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെ ? Ans : ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ സമുദായവും ധാരാളം സമുദ...
Read More →

Unit 3 Our Family

1) What is a family ? Ans : A family consists of father, mother, children and their close relatives. 2) ………………. is the smallest unit of a society. Ans : Family 3)………… is the basic unit  of the society. Ans : Family...
Read More →

അദ്ധ്യായം – 2 കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക്

ആദിമ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന വസ്തുവായിരുന്നു ………….. ഉ :  ശില ആദിമമനുഷ്യൻ കല്ലു കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ? ഉ :  ശിലായുഗം ശിലായുഗത്തെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ?ഏതെല്ലാം ? ഉ :&nbs...
Read More →

Chapter- 2 From Stone to Metal

Which material was influenced the early human life the most ? Ans : Stone Name the period in which man used stone tools ? Ans : Stone Age Which are the divisions of stone age ? Ans : Paleolithic Age and Neolithic Age The Paleolithic age is other wise known as ………………….. Ans : Old...
Read More →

അദ്ധ്യായം – 1 ചരിത്രത്തിലേക്ക്

എന്താണ് ചരിത്രം ? ഉ :  മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ ആണ് ചരിത്രം. എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം …………………… എന്നറിയപ്പെടുന്നു.  ഉ : ചരിത്രാതീതകാലം എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉള്ള കാലം ഏത്...
Read More →

CHAPTER 1 – A ROAD TO HISTORY

1. Define history ? Ans : History is the record of the progress that human being acquired down the ages. 2. Name the period before the formation of art of writing ? Ans : Pre-historic period. 3. Name the period with written records ? Ans : Historic period. 4. where do we keep the...
Read More →